Hz. Peygamber’in semaya yükseltildiği mucizevi seyahat: ‘Miraç’

Zakariya

New member
Peygamberimiz (SAV)’in bir gece Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya yaptığı seyahate isrâ, oradan göklere yükselmesine mi‘rac denilmiştir. Bu seyahat Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla gerçekleşmiştir.

Düş bile olmayan, Peygamberimizin şahsen bedenen yaptığı bu hayret edilesi mucizevi seyahatte, Allah peygamberimize ve tüm islam alemine dönüm noktası olacak armağanlar bahşetmiştir.

“Hz. Peygamber (SAV)’e (Miraç’ta) üç şey verilmiştir: Beş vakit namaz, Bakara Sûresi’nin sonu (Amenerrasûlu) ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi…” muştusu verilmiştir.”

Sözlükte “yukarı çıkmak, yükselmek” anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi‘râc kelimesi “yukarı çıkma vasıtası, merdiven” demektir. Terim olarak Hz. Peygamber’in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını söz eder. Olay, Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış halinde yorumlandığından kaynaklarda daha fazlaca “isrâ ve mi‘rac” formunda geçerse de Türkçe’de mi‘rac sözüyle her ikisi de kastedilir.

KUR’AN-I KERİM’DE MİRAÇ HADİSESİ

Aziz Kitabımız Kuran-ı Kerim’de Miraç Hadisesiyle alakalı , Allah (c.c) şöyleki buyurmuştur:

“Kulunu (Muhammed -aleyhissalâtü vesselâm-’ı) bir gece, Mescid-i Harâm’dan kendisine birtakım âyetlerimizi göstermek için, etrâfını mübârek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allâh, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Elbet O, her şeyi hakkıyla bilen, hakkıyla gorendir.” (İSRA SURESİ-1)

Bu ayeti Kerime, önemli ve şaşılacak şeylerde kıymetine dikkat çekmek için kullanılan ‘SUBHÂNE’ sözüyle (tenzih ile) başlamıştır. Bu söz, Cenâb-ı Hakk’ın, noksan sıfatlardan tam bir biçimde münezzeh olduğunu tabir eder. Ayrıyeten Hakk’ın eşsiz sanatı karşısında hayret tabiri olarak da kullanılmaktadır. beraberinde önemli tesbîhâttandır.

MİRAÇ HADİSESİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Hadis kaynakları ile siyer ve delâil kitaplarında isrâ ve mi‘racla ilgili birfazlaca rivayet mevcuttur. Buhârî ve Müslim’de yer alan rivayetlerin ortak noktalarına bakılırsa Miraç ismindeki bu mucizevi seyahat şöyle gerçekleşmiştir:

Bir gece Resûlullah, Kâbe’de Hicr yahut Hatîm denilen yerde iken -bazı rivayetlerde uykuda bulunduğu sırada yahut uyku ile uyanıklık ortası bir biçimde- Cebrâil geldi; göğsünü açtı, zemzemle yıkadıktan daha sonra içine iman ve hikmet doldurup kapattı.


Burak isimli bineğe bindirip Beytülmakdis’e götürdü. Resûl-i Ekrem Mescid-i Aksâ’da iki rek‘at namaz kılıp dışarı çıktığında Cebrâil biri süt, oburu şarap dolu iki kap getirdi. Resûlullah süt dolu kabı seçince Cebrâil kendisine “fıtratı seçtin” dedi, akabinde onu alıp dünya semasına yükseltti.
Semaların her birinde sırasıyla Âdem, Îsâ, Yûsuf, İdrîs, Hârûn ve Mûsâ peygamberlerle görüştü; nihayet Beytülma‘mûr’un bulunduğu yedinci semada Hz. İbrâhim’le buluştu.
Sidretü’l-müntehâ (Hz. Peygamber’in Miraç gecesi yanında ilahi sırlara mazhar olduğu ağaç) denilen yere vardıklarında yazıcı meleklerin kalem cızırtılarını duydu ve Allah’ın huzuruna çıktı.
Burada Cenâb-ı Hak elli vakit namazı farz kıldı. Dönüşte Hz. Mûsâ, elli vakit namazın ümmetine ağır geleceğini söyleyip Allah’tan onu hafifçeletmesini istemesini tavsiye etti.
Namaz beş vakte indirilinceye kadar Hz. Peygamber’in huzûr-i ilâhîye müracaatı ve Mûsâ ile diyalogu devam etti (Buhârî)
Bir rivayete bakılırsa Resûl-i Ekrem’e mi‘racda Bakara müddetinin son âyetleri indirilmiş ve Allah’a ortak koşmayanların affedileceği muştusu verilmiştir (Müsned)

Lakin birtakım âyetlerin başka olarak nâzil olmasının Kur’an’ın Cebrâil tarafınca indirilmesi gerçeğine muhalif düşeceği ve bu cins rivayetlerin âyetlerin faziletine hamledilmesi gerektiği belirtilmiştir. (TDV İslam Ansiklopedisi)

Mi‘racla ilgili rivayetlerde kimi farklılıklar mevcuttur. Meselâ sahih rivayetlerin bir kısmında direkt Mescid-i Harâm’dan semaya yükseliş anlatılır (Buhârî).
Lakin isrâ ve mi‘racın birebir gecede gerçekleştiği kabul edilip rivayetlerin bütünü göz önüne alındığında Resûl-i Ekrem’in Mescid-i Aksâ’ya uğradığı ve burada içlerinde İbrâhim, Mûsâ ve Îsâ’nın da bulunduğu peygamberler topluluğuna namaz kıldırdığı anlaşılmaktadır.
Başka kimi haberlere göre de Resûlullah olayı Mekke’de haber verdiği vakit Kureyş kabilesi kendisini yalanlayıp Mescid-i Aksâ hakkında sorular sorunca Allah ona mescidi göstermiş ve bu biçimdece sorulara karşılık vermiştir. (Müsned)
İsrâ ve mi‘racın mahiyetine yönelik en kıymetli tartışma onun bedenen mi yoksa ruhen mi gerçekleştiği hususundadır. Kelâm ve hadis âlimlerinin birden fazla olayın bedenen ve uyanık biçimde gerçekleştiği görüşünü benimsemiştir. Buna bakılırsa âyette geçen “abd” sözünden ruh-beden bütünlüğüyle Hz. Peygamber kastedilmektedir; âyetin zâhirini te’vil etmeyi gerektiren bir sebep yoktur.
Âyetin başındaki tenzih (sübhâne) sözü de olayın azametine işaret eder. İsrâ ve mi‘rac hayalde gerçekleşmiş olsaydı bu bayağı bir hadise olur, Kureyşliler de onu inkâr etmezdi. Ayrıyeten, “Sana gösterdiğimiz rüyayı … beşerler için bir imtihan vesilesi yaptık” meâlindeki âyette (el-İsrâ 17/60) yer alan “rüya” sözü gözle görmeyi tabir eder; şayet uyku halinde görülen rüyayı belirtseydi bu bir imtihan vesilesi sayılmazdı.

MİRAÇ HADİSESİ NE VAKİT GERÇEKLEŞTİ?

Kaynaklarda mi‘racın vukuu hakkında birtakım tarihler verilmekle birlikte en sahih kabul edilen rivayet bunun müslümanların Birinci ve İkinci Habeşistan hicretlerinden daha sonra, Hz. Hatice ve Ebû Tâlib’in vefatlarını takip eden devirde hicretten bir yıl evvel meydana geldiği biçimindeki nakildir (İbn Kesîr, es-Sîre, II, 93, 107).

Rebîülönceden yahut ramazan ayından bahseden rivayetler var ise da müslümanların çoğunluğu mi‘racı Receb ayının 27. gecesinde kutlamaktadır.